Algemene voorwaarden

  1. Een bestelling is slechts bindend wanneer die door (een vertegenwoordiger van) Wild van Vorm uitdrukkelijk en schriftelijk wordt aanvaard. Een annulering van de bestelling is mogelijk. In het geval van annulatie worden de reeds gepresteerde werkuren en de gemaakte materiaalkosten aangerekend. Eventueel betaalde voorschotten worden in dat geval niet terugbetaald.
  2. Goederen/diensten worden geleverd binnen de in de overeenkomst vermelde termijn. In het geval van overmacht, zoals ziekte, waarbij de termijn niet gehaald kan worden, brengt Wild van Vorm u op de hoogte.
  3. Goederen blijven de eigendom van de verkoper tot volledige betaling van hoofdsom, kosten en interesten. Niettemin zullen de risico’s van het verlies of de vernietiging van het verkochte goed integraal worden gedragen door de koper vanaf het moment van verkoop van het goed.
  4. De koper dient te zorgen dat de diensten en/of de goederen door de verkoper op een normale manier kunnen worden uitgevoerd, geleverd en/of geïnstalleerd op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip. Indien hieraan niet is voldaan is de koper ertoe gehouden alle schade, met inbegrip van de wachturen, bewaringskosten en kosten voor het behoud van de zaak, in hoofde van de verkoper te vergoeden.
  5. De koper dient de geleverde goederen/diensten (onmiddellijk) na te kijken. Eventuele gebreken moeten zo snel mogelijk en ten laatste 30 kalenderdagen na de levering door middel van een aangetekend schrijven aan de verkoper worden gemeld. Na die termijn staat de verkoper enkel nog in voor verborgen gebreken die de zaak ongeschikt maken voor het gebruik waartoe ze bestemd zijn, voor zover de goederen inmiddels niet werden verwerkt en voor zover de verkoper de gebreken kende of behoorde te kennen. De koper verwittigt de verkoper uiterlijk binnen de 30 kalenderdagen, na het ontdekken van het verborgen gebrek, van het bestaan van het verborgen gebrek door middel van een aangetekend schrijven met een getailleerde beschrijving van het gebrek. Klachten wegens verborgen gebreken schorten de betalingsverplichting in hoofde van de koper niet op.
  6. Met uitzondering van hetgeen is omschreven in het vorige artikel (cfr. art. 5), is de verkoper niet gehouden tot welke schadevergoeding dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van door ons geleverde of verkochte goederen, in het geval van aantoonbare overmacht (bijvoorbeeld ziekte), behalve in geval van zware fout of opzet. De aanspakelijkheid van de verkoper is alleszins beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde goederen/diensten. In geen geval kan de verkoper worden aangesproken voor enige onrechtstreekse schade zoals, doch niet beperkt tot, verlies van inkomsten, verlies van contracten, kapitaalkosten, beperking van rendement of gelijk welke andere verliezen of gevolgschade, zowel aan de koper als aan derden. De verkoper draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de fout van aangestelden, zelfs niet in geval van opzet of zware fout. De koper dient in dat laatste geval de aangestelde rechtstreeks aan te spreken.
  7. Wild van Vorm is in geen geval aansprakelijk voor de mogelijke juridische gevolgen van de GDPR-wetgeving bij het ontwerp of de ontwikkeling van een website. De klant is verantwoordelijkheid voor het eigen privacy- en cookiebeleid.
Wild van Vorm staat voor persoonlijke service, voor genereuze en warme communicatie. We maken ontwerpen zoals we ons de wereld verbeelden.

Wild van Vorm
wild@vanvorm.be

Wim Dewitte
Hundelgemsesteenweg 887,
9820 Bottelare
BTW BE0646853507

2022-2024 Wild van Vorm, alle rechten voorbehouden